03-04-2019 / Vervolg “Naarden buiten de vesting”

Vervolg op dit document.
Naarden buiten de Vesting

Raadsmededeling:

Van: Het college van burgemeester en wethouders
Aan: De gemeenteraad
Zaaknummer 1351559
Portefeuillehouder De heer J. Franx, wethouder

Onderwerp Naarden buiten de Vesting - Raadsmededeling Energiestraat 1

1. Kennisnemen van:
Het besluit van het college om met de convenantpartners van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting in gesprek te gaan over de invulling c.q. voortzetting van de deelprojecten Nieuwe Vaarverbinding, Optimalisatie Naardertrekvaart en Passantenhaven.

2. Inleiding:
Het plan om een nieuwe vaarverbinding te creëren tussen de Vecht en Gooimeer stuit op heel veel weerstand van een aantal inwoners uit Muiden, Muiderberg en Naarden. Dat is onlangs extra duidelijk geworden uit de reacties die wij hebben ontvangen op het verkeersonderzoek dat recent in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. De weerstand betreft niet alleen de wachttijden bij brugsluitingen (de inzet van het verkeersonderzoek) maar meer nog de door hen verwachte overlast in de vorm van extra luchtverontreiniging, extra geluid en verstoring van de rust.
Daarnaast heeft het college bij recente besluitvorming over de verwerving van Energiestraat geconstateerd dat besluitvorming over ogenschijnlijk losstaande voorstellen wordt bemoeilijkt door weerstand tegen een of meer recreatieve doelstellingen uit het convenant Naarden buiten de Vesting. Een van de hoofddoelen van het project is nu juist om de recreatieve en de belevingswaarde van het gebied te verhogen. Dit roept de vraag op of het mogelijk is het gebiedsprogramma zo aan te passen dat dit doel wel overeind blijft maar op een andere manier wordt bereikt.

3. Kernboodschap:
Het college gaat in gesprek met de convenantpartners van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting over de vraag of en hoe het programma zo kan worden aangepast dat het doel (verhoging van de recreatieve waarde van het gebied) overeind blijft maar beter aansluit bij de wensen van onze inwoners. Wat het college betreft mag dit niet leiden tot hogere kosten.

4. Consequenties:
Het gesprek met de convenantpartners kan leiden tot aanpassingen van het reeds vastgestelde convenant. Ook kan het voor de betreffende projecten financiële consequenties hebben.

5. Communicatie en participatie:
Onze inwoners en andere belanghebbenden worden over de uitkomsten van de gesprekken met de convenantpartners geïnformeerd. Op basis van de uitkomsten bepalen wij wat dit betekent voor het participatietraject.

6. Vervolg:
Het gesprek met de convenantspartners wordt aan u teruggekoppeld. Mogelijke aanpassingen aan het convenant
worden aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Comments are closed.