PERSBERICHT Stichting monumentaal en historisch Muiderberg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Oprichting Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg
Muiderberg. Op 6 november is opgericht de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg.
Monumenten en historie zijn hot op dit moment. Dat merkte de werkgroep Monumenten
van de Dorpsraad Muiderberg die in samenwerking met de gemeente een project uitvoerde
om de inwoners in de gelegenheid te stellen nieuwe gemeentelijke monumenten voor te
stellen. Bij de gesprekken die de werkgroepleden voerden tbv de samenstelling van het
inmiddels welbekende monumentengidsje met Muiderbergers die al langer in ons dorp
wonen, kwam bijvoorbeeld het gemis naar voren aan een actief platform op het gebied van
de lokale historie. Zoals vroeger het Comité Oud Muiderberg. Vergeleken met Muiden, Naarden
en Bussum heeft Muiderberg thans een achterstand mbt activiteiten op Open Monumentendag en
op het gebied van de gebundelde geschiedschrijving. Er bleek een vacuüm en zo ontstond het idee
voor een eigentijdse opvolger van het Comité die tevens, nadat het project van de
werkgroep van de Dorpsraad zou zijn beëindigd, de monumenten en Open Monumentendag
als permanent aandachtsgebied zou hebben.
Dat monumenten en historie een populair thema zijn blijkt ook hierin dat men in Gooise
Meren gemeentebreed bezig is met cultuurhistorie. En landelijk was oktober maand van de
geschiedenis met daarin ook de Kinderboekenweek gewijd aan dat thema. Dat is wel eens
anders geweest.
De initiatiefnemers hadden de wind in de zeilen en konden in korte tijd flinke stappen zetten
om te komen tot een nieuw platform in stichtingsvorm. Ondermeer door een startbijdrage
van de Dorpsraad en een sponsor die de oprichtingskosten voor zijn rekening nam, kon
vandaag de oprichtingsakte van de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg bij
notaris Doude van Troostwijk worden gepasseerd.
Daarin staat als doelstelling: het versterken van de cultuurhistorische identiteit van
Muiderberg door het bevorderen van de belangstelling voor de Muiderbergse monumenten
en het stimuleren van de lokale geschiedschrijving en de resultaten daarvan openbaar te
maken en over te brengen aan belangstellenden waaronder met name ook leerlingen van
basis- en voortgezet onderwijs.
Het bestuur bestaat uit Jos Gunneweg, voorzitter, Jan de Beus, vice voorzitter- archivaris,
Frits Vlaanderen, secretaris, Frank Steensma, penningmeester, en Thijn Westermann en
Michiel Koekkoek lid. Mevrouw Gré Dam, bij Muiderbergers welbekend, is benoemd tot
Erevoorzitter.
Naar een bestuurslid uit de kring van docenten van het basisonderwijs wordt nog gezocht.
Er wordt gewerkt aan de vorming van een raad van advies bestaande uit die personen die al
een staat van dienst hebben op het gebied van de Muiderbergse monumenten en historie.
Niet alles kan tegelijk en heeft even veel prioriteit. Het bestuur werkt daarom een
stappenplan uit waarin ook fondsenwerving een plaats heeft en zal in februari of maart met
een eerste activiteit naar buiten treden.
Wat zeker in de plannen staat is het uitbouwen in Muiderberg van de Open
Monumentendag (in 2021 11 en 12 september) tot een aansprekend evenement.
Ook wordt gedacht aan een halfjaarlijks magazine. De scoop hiervan zal breder zijn dan het
nostalgisch terugblikken op de tijd van Floris V en daarvoor. Ook onderwerpen als ‘het
onderwijs in Muiderberg’ , ‘het Muiderbergse verenigingsleven’ en ‘de bouw van de wijk
Buitendijken’ zullen aan bod komen. Ook wordt gedacht aan een project met en door
leerlingen van het basisonderwijs.
Met het collectiebeleid is inmiddels een aanvang gemaakt . Er zal een bewaarovereenkomst
tot stand komen met het Gemeente Archief gevestigd in Naarden. Een eerste wapenfeit op
dit terrein kan al worden gemeld. Door de bemiddeling van het bestuur zullen de
verzamelingen van Ter Beek en De Raadt, die door de Muiderberger Peter Wegman zijn
gedigitaliseerd, in die vorm aldaar worden ingebracht.
Mensen die hun Muiderbergse ansichten, boekjes of andere objecten een tweede leven
gunnen in een openbare collectie, of die als vrijwilliger willen meewerken aan de digitale
registratie daarvan kunnen contact opnemen met Jan de Beus.
informatie:
Jos Gunneweg (algemeen) j.gunneweg@hetnet.nl
Jan de Beus (collectie en bibliotheek) debeus@hetnet.nl
bijgevoegd: overzicht profielfoto’s bestuursleden