20-01-2018 / Omgevingsdienst gaat na aanhoudende klachten van Dorpsraad eindelijk handhavend optreden!

Naar aanleiding van de vele klachten over stankoverlast, heeft het bestuur van de Dorpsraad in november 2017 een enquête onder de leden van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg gehouden. Uit de antwoorden bleek, dat deze overlast voor een groot deel van Muiderberg niet alleen fors was, maar ook veel frequenter optrad dan vroeger. Veel leden gaven daarbij ook aan, meerdere malen te hebben geklaagd, maar dat dit niet leidde tot een vermindering van de stankoverlast.

De controlerende instantie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, heeft te kennen gegeven, dat in 2017 duidelijk meer klachten zijn ontvangen dan in de periode daarvoor. Het blijkt dat de uitgebreide campagne van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg effect heeft gesorteerd. Wij hebben de inwoners steeds weer gewezen op het juiste(e-mail)adres en/of telefoonnummer van de Omgevingsdienst voor het indienen van een  klacht.

Na de gehouden enquête heeft de Dorpsraad zich op 5 december 2017 schriftelijk gewend tot:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (handhaver)

Gedeputeerde Staten van Noord Holland (vergunningverlener)

Den Ouden Groenrecycling (vergunninghouder)

Gemeente Gooise Meren (wethouder portefeuille Ruimtelijke Ordening).

In deze brief wordt indringend gevraagd om een inhoudelijk gesprek, waarbij alle aangeschreven partijen worden uitgenodigd. Verder werd nadrukkelijk aangegeven dat de handhaving ernstig tekort schiet. Vele inwoners klagen weliswaar, maar dergelijke klachten worden bij de Omgevingsdienst uitsluitend geregistreerd als een indicatie dat er een probleem zou kunnen zijn.  Het is uiteindelijk aan de controlerende ambtenaar van de Omgevingsdienst om een klacht definitief vast te stellen. Als deze ambtenaar de klachten pas de daaropvolgende dag(en) onderzoekt, is veelal het probleem niet meer aanwezig. Dit kan te maken hebben met de veranderde windrichting of het beëindigen van een bepaald bewerkingsproces.

Om dit probleem enigszins te omzeilen, is met de toezichthoudende ambtenaar en enige inwoners van Muiderberg een zgn. belcirkel opgezet, zodat rechtstreeks en snel contact met de Omgevingsdienst is gewaarborgd. Dit heeft als gevolg gehad, dat er uiteindelijk tijdens diverse bezoeken van de controlerende ambtenaar stankoverlast door de Omgevingsdienst is vastgesteld.

Op 21 december 2017 deelde de Omgevingsdienst ons per brief mede, dat zij voornemens is een last onder dwangsom (boete) op te leggen aan Den Ouden Groenrecycling naar aanleiding van geconstateerde klachten. Den Ouden Groenrecycling krijgt overigens nog de gelegenheid  haar zienswijze kenbaar te maken over deze voorgenomen maatregel.

Ook werd door de Omgevingsdienst, mede namens het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord Holland, toegezegd, dat zij contact met ons zou opnemen om overleg te plegen naar aanleiding van ons verzoek. Van zowel de gemeente Gooise Meren als Den Ouden Groenrecycling mochten wij tot op heden geen reactie op onze brief van 5 december 2017 ontvangen.

Kortom, alle instanties tot aan het hoogste gezag niveau zijn nu wel op de hoogte van de urgentie van deze problematiek. De Dorpsraad verwacht dan ook binnenkort met de Omgevingsdienst en alle andere aangeschreven partijen om tafel te zitten. Wij zullen daarin nadrukkelijk pleiten voor een strikte handhaving van de vergunningsvoorwaarden van Den Ouden Groenrecycling.

Van de verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Comments are closed.