De onderzoeksrapporten naar geluidshinder A1 en A6 in Muiderberg zijn gereed

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

In de afgelopen jaren werden er grote verbouwingswerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van het SAAOne project uitgevoerd aan de ons omringende snelwegen A1 en A6. De snelwegen werden enigszins verlegd en flink verbreed, teneinde de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Als gevolg daarvan moesten er op diverse locaties geluidsschermen nieuw worden geplaatst, maar soms ook verlengd en verhoogd teneinde de geluidsoverlast voor Muiden en Muiderberg te beperken.

Aan deze beperking van de geluidsniveaus waren nog bijzondere voorwaarden gesteld. In een overeenkomst gesloten tussen de toenmalige gemeente Muiden en Rijkswaterstaat werd vastgelegd, dat de geluidsoverlast na de uitvoering van het SAAOne project in 2030, niet groter mag zijn dan het niveau op het moment van het sluiten van de overeenkomst in 2008, de zgn. stand-still overeenkomst. Deze overeenkomst met bijbehorende maximale geluidsniveaus staat los van de huidige, geldende normen voor geluidsoverlast veroorzaakt door rijkssnelwegen.

Teneinde de naleving van deze overeenkomst te controleren zijn in opdracht van de gemeente Gooise Meren gedurende de periode mei 2018 tot mei 2019 door Sensornet geluidsmetingen uitgevoerd op 2 locaties in Muiderberg, op de Googweg ter hoogte van de manege en op de Breitnerlaan. De resultaten van deze metingen zijn in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld aan ingenieursbureau DGMR voor verdere verwerking en rapportage. Op verzoek van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg zijn de meetgegevens echter ook ter beschikking gesteld aan de onafhankelijke organisatie Minder Hinder Gooise Meren. Deze organisatie heeft de gegevens eveneens verwerkt en heeft inmiddels ook een rapport uitgebracht.

Inmiddels zijn beide rapporten openbaar en aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Gooise Meren.

Bijgaand treft u de volgende bijlagen aan;

  1. Klankbordgroep rapport geluidmetingen A1-A6
  2. Advies geluidmetingen A1-A6 Klankbordgroep Schiphol-A1-A6 Gooise Meren
  3. Analyserapport_geluidsmetingen_DGMR
  4. Artikel in Dorpspraat editie mei 2020 over geluidsoverlast in Muiderberg

Verdere geplande actie(s) naar aanleiding van deze bevindingen;

De conclusies in beide rapporten zijn duidelijk. De organisatie Minder Hinder Gooise Meren en de Vereniging Dorpsraad Muiderberg roepen het gemeentebestuur op om Rijkswaterstaat als wegbeheerder aan te spreken op het treffen van doelmatige geluidmaatregelen om ervoor te zorgen dat de werkelijke geluidsniveaus de Standstill waardes niet (meer) overschrijden. De klankbordgroep heeft zich bereid getoond het gemeentebestuur actief ondersteunen in de dialoog met Rijkswaterstaat en aan te blijven dringen op het terugdringen van de plaatselijk zeer hoge geluidsbelasting, niet alleen ter hoogte van Muiderberg en Muiden maar ook ter hoogte van de woonwijk Naarderbos waar op dit moment nog helemaal geen maatregelen getroffen zijn.

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg zal met interesse de stappen van de gemeente volgen en u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.