25-09-2019 / PROVINCIE NOORD-HOLLAND NEEMT BESLUIT OVER VAARVERBINDING INZAKE PROJECT “NAARDEN BUITEN DE VESTING”

Sinds haar oprichting in 2016 heeft de Vereniging zich intensief bezig gehouden met bovenstaand provinciaal project. Onze voornaamste zorgen betroffen de goede bereikbaarheid van Muiderberg via de Hakkelaarsbrug. Door ons werd voorzien dat die met name in de zomerse vaarperiode ernstig gevaar zou lopen. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners van het buurschap Hakkelaarsbrug was daarbij nadrukkelijk een issue. Inmiddels mochten wij onderstaand bericht van mevr. Gerlies Nap, omgevingsmanager vaarverbinding Naarden buiten de Vesting vanmorgen ontvangen.

Geachte leden van de Dorpsraad Muiderberg,
Medio juni bent u door ons per brief geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Wij hebben u verteld dat de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Regio Gooi en Vecht met elkaar in gesprek zouden gaan over de voortzetting van het programma. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 18 juli en 16 september jongstleden.
Uitkomst van dit overleg is dat het programma Naarden buiten de Vesting wordt aangepast. Besloten is om de vaarverbinding te schrappen vanwege de hogere kosten en het ontbreken van politiek draagvlak. De gezamenlijke overheden zien nog steeds kansen voor waterrecreatie op de trekvaart. De ontwikkelingen in de omgeving, zoals de nieuwe wijken Krijgsman en Weespersluis, vragen hier ook om. Daarom wordt nu ingezet op een groeimodel, waarbij eerst wordt geïnvesteerd in het herstel van de vestinggracht bij Naarden en het aantrekkelijker maken van de Naardertrekvaart (onder andere het tegengaan van verrommeling). Mocht op de lange termijn blijken dat er door de groei van de waterrecreatie behoefte is aan een nieuwe vaarverbinding, in welke vorm dan ook, dan wordt gekeken welke mogelijkheden er dan zijn.
De resultaten van het bestuurlijk overleg en de aanpassing van het programma hebben we beschreven in een informatiebrief, die als attachment is bijgevoegd.

 

Comments are closed.