De Dorpsraad van 2020 naar 2021

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Het jaar 2020 loopt inmiddels bijna ten einde en we kunnen nu wel zeker stellen dat dit jaar door de Coronacrisis heel anders is gelopen dan door iedereen tevoren was gehoopt. Met name het directe contact via vergaderingen met de leden van de Vereniging is helaas door deze omstandigheden nogal summier geweest. Door middel van deze publicatie werpen wij vast een blik op het komend jaar en informeren wij u ook nog kort over enige  ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 

Activiteiten 2021 

Helaas zullen de volgende activiteiten als gevolg van de huidige omstandigheden geen doorgang kunnen vinden.

De inmiddels traditionele nieuwjaarsduik bij de Zeemeeuw.

De traditionele nieuwjaarsreceptie in de Rijver waarbij ook de vrijwilligersprijs voor het jaar 2020 zou worden uitgereikt. Wel is de prijs inmiddels aan de vrijwilliger van het jaar uitgereikt. Deze gebeurtenis is door de gemeente op video vastgelegd. 

De traditionele nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de gemeente Gooise Meren in het gemeentehuis in Bussum.  Er zal een alternatief in de vorm van een videoverslag worden geproduceerd. Daarbij zal onze burgemeester Han ter Heegde terugkijken op het jaar 2020 en vooruitblikken op het nieuwe jaar en zullen bekende en minder bekende inwoners hun nieuwjaarsgroet uitspreken. In dit verslag, dat vanaf 4 januari op de gemeentelijke website zal worden geplaatst, zullen ook de verschillende videoreportages van de uitreiking van de vrijwilligersprijzen, die per kern worden uitgeloofd, te zien zijn. 

Verder zijn er enige onderwerpen waar wij u graag van op de hoogte houden;

De relatie van de Dorpsraad met de gemeente Gooise Meren.

De gemeente Gooise Meren heeft met de Vereniging Dorpsraad Muiderberg in 2016 een convenant afgesloten, waarin zaken zijn vastgelegd als de wijze van samenwerken, wederzijdse verplichtingen en de jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage. Het convenant eindigt op 19 december 2021, in gezamenlijk overleg wordt bezien of deze samenwerking zal worden voortgezet.

Er ligt op dit moment een voorstel op tafel, waarin de burgerparticipatie mogelijk wordt herzien: de wens bestaat om het speelveld van de inspraak te vergroten: elk initiatief van inwoners, individueel- dan wel in groepen moet een kans krijgen. 

Uitbreiding van het draagvlak van de Dorpsraad.

Momenteel vinden gesprekken plaats om de invloed van de jongere bewoners van Muiderberg te vergroten. Het animo om toe te treden tot het bestuur is niet zo groot. Begrijpelijk, omdat zoals de Dorpsraad nu functioneert, vraagt het veel tijd van de vrijwillige bestuursleden. Om die reden worden de taken verdeeld over een groter aantal werkgroepen. Deze werkwijze beoogt het draagvlak te vergroten en de taken van alle vrijwilligers te verlichten.

Een belangrijke reden voor het bestaan van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg is het behouden van de eigen identiteit van ons dorp. Dat was destijds ook een uitgangspunt bij het “kernenbeleid” van het toenmalige college. De afgelopen jaren is gebleken dat daardoor veel is bereikt bij de handhaving- en verbetering van de leefbaarheid in Muiderberg. In die zin denken wij dat de Dorpsraad in de toekomst een rol zal blijven vervullen als het bijvoorbeeld gaat om de huisvesting van het onderwijs, geluid- en geuroverlast en de uitvoering van het groot onderhoud van de wegen. 

De Dorpsraad zoekt een nieuwe penningmeester.

De Dorpsraad vraagt regelmatig om uw aandacht om een goede vertegenwoordigende rol te kunnen spelen. U kunt als inwoner ook uw invloed uitoefenen, door actief mee te denken en waar nodig commentaar te geven of ons te helpen zoeken naar een nieuwe penningmeester. Nel de Wit neemt namelijk afscheid van het bestuur na het tot in de puntjes verzorgen van de financiële administratie.

Stand van zaken nieuw bestemmingsplan Naarderbos.

De gemeente Gooise Meren heeft besloten dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen voor het Naarderbos in plaats van het 20 jaar oude huidige bestemmingsplan. Het Naarderbos is eigendom van de gemeente maar is tot 2053 verpacht aan NOB, de Naarderbos Ontwikkeling BV, met de eigenaren van het multifunctioneel gebouw als onder- pachters.De uitgangspunten voor dit nieuwe bestemmingsplan zijn ongewijzigd ten opzichte van het oude: het terrein is bedoeld voor natuur en recreatie met respect voor de bestaande bewoning en de door de gemeente vastgestelde kustvisie. In de praktijk betekent dit dat zowel door de gemeente als door de pachters gestreefd wordt naar invulling met een levensvatbaar golfterrein, een levensvatbaar multifunctioneel gebouw en openbaar gebruik van het strand. 

De gemeente heeft voor dit proces een klankbordgroep ingesteld waarin de pachters en bewoners van het Naarderbos vertegenwoordigd zijn en ook een aantal andere belanghebbenden waaronder een paar inwoners van Muiderberg.Uit de bijeenkomsten tot nu toe komt naar voren dat het meest waarschijnlijke bestemmingsplan inderdaad her- ingebruikname van de golfbaan, een andere bestemming voor het multifunctioneel gebouw en ontvlechting van de (onder)pacht zal bevatten. Het NOB en de eigenaren van het multifunctioneel gebouw worden dan aparte pachters. De kuststrook wordt dan niet verpacht maar komt onder beheer van de gemeente. Dit geeft ook de mogelijkheid om aan het strand een horecagelegenheid te vestigen. Er wordt nu in opdracht van NOB een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van de plannen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan voor de zomer van volgend jaar door de gemeente vastgesteld wordt.

Geluidsoverlast  A1/A6  Webinar Geluidsmetingen 

Op 16 november jl. heeft de gemeente Gooise Meren een Webinar georganiseerd om de resultaten van de, in 2018-2019 uitgevoerde, geluidmetingen toe te lichten en de gelegenheid te geven hierover (schriftelijke) vragen te stellen.Deze Webinar kan nog steeds teruggekeken worden via: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/geluidsoverlast-a1-a6Het aantal deelnemers was gelimiteerd en er hebben een vijftigtal mensen deelgenomen. Een vreemde beperking, omdat er bij een Webinar geen interactie mogelijk is en er meer mensen kunnen toehoren.

Na een introductie van de wethouder Geert-Jan Hendriks gaf Mark Bakermans van DGMR (het ingenieursbureau dat de meetgegevens heeft samengevat in een rapport) toelichting op het door hem opgestelde rapport. Ook Peter de Boer van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren gaf een korte toelichting op het door hun opgestelde rapport.Belangrijkste conclusie: op vier meetlocaties, die binnen het Tracébesluit vielen, zijn nu al hogere geluidsniveaus gemeten dan het voorspelde jaargemiddelde geluidniveau voor 2030.

Daarna was er gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Helaas was daar maar (te) kort tijd voor beschikbaar. De antwoorden op de niet beantwoorde vragen zullen waarschijnlijk begin januari op de gemeentelijke website beschikbaar komen.De eerste indruk van de reactie van de wethouder zal misschien op de meesten van ons terughoudend zijn overgekomen. Toch was één van de weinige concrete dingen die hij zei dat hij zich, samen met ons, zal blijven inzetten voor aanvullende maatregelen.Ook bemoedigend is dat RWS onderkent dat de (wettelijke) normen nu al zeer dicht benaderd worden en dat er zonder aanvullende maatregelen geen ruimte is voor de toekomstige groei van het autoverkeer. Al met al toch een bemoedigende eerste stap op een lange weg.

Stankoverlast door Den Ouden Groenrecycling

Ook het afgelopen jaar werd er weer regelmatig over stankoverlast door inwoners geklaagd bij de Omgevingsdienst. De huidige milieuvergunning welke op dit moment nog wordt gehanteerd, dient te worden vervangen aangezien deze niet geheel conform de huidige EU-regels is opgesteld. Zodoende is er een nieuwe milieuvergunning door de Omgevingsdienst opgesteld, waarin met name de mogelijkheden voor handhaving strenger maar ook duidelijker zijn omschreven. De belangrijkste verbeteringen (deels op ons verzoek) betreffen duidelijke richtlijnen voor werkzaamheden bij een bepaalde windrichting en het definiëren van zgn. geurcirkels, lees gebieden waarin geen stankoverlast mag worden geproduceerd. Den Ouden Groenrecycling vecht op dit moment al deze nieuwe bepalingen in het opgesteld concept milieuvergunning juridisch aan. Aangezien de Vereniging een zienswijze op de veranderende milieuvergunning heeft ingediend is zij partij in dit geschil en als zodanig heeft ondergetekende de rechtszaak in Haarlem op de 5 november jl. bijgewoond. Naar verwachting zal nog voor het einde van dit jaar de rechtbank een oordeel vellen over deze zaak. Zodra hierover meer bekend is zal verdere berichtgeving volgen.