Zoals al eerder gemeld hebben de maatregelen ter bestrijding van het corona virus het bestuur ertoe gedwongen de geplande maandelijkse vergaderingen niet te laten doorgaan. 

Met name is dat lastig, omdat de verenigingsstatuten het bestuur verplichten de algemene ledenvergadering jaarlijks voor eind juni te houden. Door speciale corona wetgeving werd voor het bestuur echter de mogelijkheid geboden, deze vergadering met 2 en/of eventueel met 4 maanden uit te stellen waarbij alle besluiten die na juni en t/m eind oktober 2020 worden genomen toch nog wettelijk geldig zullen zijn. Na uitvoerig overleg binnen het bestuur is dan nu besloten de algemene ledenvergadering op een veilige wijze volgens de corona richtlijnen te houden op een veilige, alternatieve locatie. 

Op donderdagavond 10 september 2020 zal om 19.30 uur zodoende in de kantine van de voetbalvereniging SC Muiderberg de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg plaatsvinden.

Dringend willen wij u vragen, ten einde deze vergadering ordelijk en veilig te laten verlopen, zich per omgaande van tevoren als deelnemer aan te melden.  

Verder heeft het bestuur de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft enige malen op een veilige manier niet alleen onderling fysiek vergaderd maar ook is via videoconferencing enige malen over actuele zaken overleg geweest. Ook hebben leden van het bestuur over diverse onderwerpen contact gehad met de gemeente via diverse videoconferenties. Via diverse e-mail berichten en FB posts heeft het bestuur verder alle leden en inwoners gepoogd zoveel mogelijk van actuele zaken op de hoogte te houden