Berichten 2016

Bijeenkomst met Groenrecycling Den Ouden op 23 december 2016.

Op deze site staat een verslag van de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst met Groenrecycling Den Ouden op 23 december jl. . Hier staat voorts een overzicht van de gestelde vragen en de namens het bedrijf gegeven antwoorden. Wij hopen de inwoners hiermee van dienst te zijn.

Lees of download:
Verslag Den Ouden

Vervolg:
Dorpsraad tegen uitbreiding Den Ouden Groenrecycling BV.

De Dorpsraad Muiderberg heeft  een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om een revisievergunning te verlenen aan Den Ouden Groenrecycling BV. De dorpsraad acht verdubbeling van de compostering en het vergroten van de opnamecapaciteit onacceptabel. Het bedrijf is gevestigd aan de rand van het dorp op geringe afstand van de bebouwing en veroorzaakt reeds vele jaren stankoverlast. Inwoners klagen regelmatig dat zij niet buiten kunnen zitten en dat zij ramen en deuren gesloten moeten houden.

De dorpsraad wijst er ook op, dat voor Muiderberg een optelsom aan hinderfactoren geldt. Hierbij wordt gedoeld op de geluidsoverlast van de twee (inmiddels verbrede) rijkswegen A6 en A1, van de treinen en van de vliegtuigen, die vaak recht boven het dorp voorbij komen. De dorpsraad maakt er bezwaar tegen, dat bij de afweging om opnieuw een vergunning te verlenen met grotere capaciteiten geen rekening is gehouden met genoemde bronnen van hinder. ‘De provincie Noord-Holland moet hier mede oog voor hebben’, schrijft de dorpsraad.

Den Ouden Groenrecycling heeft eind december jl. op uitnodiging van de dorpsraad aan de inwoners uitvoerige informatie verstrekt over de voorgenomen uitbreidingen. Dit geschiedde in de vorm van een bezoek aan de locatie in Muiderberg met aansluitend een presentatie in de Rijver, waar uitvoerig werd ingegaan op de gestelde vragen. De dorpsraad heeft de open en gastvrije houding van het bedrijf als zeer plezierig ervaren.

Hier de volledige zienswijze, zonder bijlagen, van de dorpsraad.
Zienswijze VDM tegen Den Ouden

Samenwerking tussen gemeente Gooise Meren en dorpsraad Muiderberg met vijf jaar verlengd 20-12-2016

De gemeente Gooise Meren en de Vereniging Dorpsraad Muiderberg hebben hun samenwerking met vijf jaar verlengd. Op 19 december jl. werd tussen beide partijen een nieuw convenant  gesloten. In het stadhuis van Naarden werd dit convenant namens de gemeente Gooise Meren ondertekend door de wethouder voor burgerparticipatie Marleen Sanderse; namens de vereniging tekende voorzitter Harry Mock.  De dorpsraad Muiderberg werd een jaar geleden, op 10 december 2015, opgericht. Op die dag werd een convenant gesloten met de toenmalige gemeente Muiden. De hieruit voortvloeiende samenwerking werd door de op 1 januari 2016 ontstane gemeente Gooise Meren (fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden/Muiderberg) voor een jaar onverkort voortgezet.

De dorpsraad Muiderberg is verheugd dat nu een convenant met Gooise Meren is gesloten. Daardoor kan de dorpsraad de collectieve belangen van de inwoners van Muiderberg op het hoogste niveau blijven behartigen en de identiteit en eigenheid van het dorp bewaken. Doel van de samenwerking is dat de dorpsraad en de gemeente de leefbaarheid en sociale samenhang  bevorderen door te werken aan een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal) veilig is. Uitgangspunt van de samenwerking is, dat een bundeling van kennis, menskracht en middelen tot meerwaarde leidt. De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven over alle aangelegenheden waarvoor zij is ingesteld. Voorts vormt de dorpsraad een klankbord voor de gemeente om inzicht te krijgen in wat er onder de inwoners leeft.

Ondertekening convenant

U kunt het convenant hier downloaden of lezen
Convenant met Gem. Gooise Meren

Uitbreidingsplannen groenrecyclingbedrijf Den Ouden  18-12-2016

Het groenrecyclingbedrijf Den Ouden (vroeger bekend onder de naam Fokker) heeft plannen het bewerkingsproces voor groenafval op zijn locatie aan de rand van Muiderberg te veranderen. Tevens bestaat het voornemen de innamecapaciteit voor groenafval te vergroten, evenals de oppervlakte van de inrichting. Om deze plannen te kunnen realiseren is een revisievergunning aangevraagd.

Op verzoek van de Dorpsraad Muiderberg gaat het bedrijf de inwoners rechtstreeks informeren over de gevolgen van de plannen. Zoals bekend zijn er vanuit het dorp regelmatig klachten over stankoverlast bij een bepaalde windrichting.

De informatieverstrekking vindt plaats op vrijdag 23 december en bestaat uit twee onderdelen:
1. Een bezoek aan de locatie Naarderstraatweg 6 (van 15.00 tot 16.00 uur). Ter plaatse zal tekst en uitleg worden gegeven.
2. Een bijeenkomst in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26 (van 16.30 tot 18.00 uur). Hier zal een bedrijfspresentatie worden gegeven en is er gelegenheid voor vragen/discussie.

De datum is zodanig gekozen dat er - voor zover daar behoefte aan bestaat - nog tijd is voor het indienen van zienswijzen (bezwaren). Dit kan tot 6 januari 2017. Wie naar de Rijver komt, gelieve zich aan te melden via het contactformulier op de website https: www.dorpsraadmuiderberg.nl/contact/. De site biedt inwoners van Muiderberg ook de mogelijkheid zich aan te melden als lid van de vereniging.

Presentatie acties 2016 12-12-2016

In de buitengewone algemene ledenvergadering van 8 december jl. heeft  Harry Mock in vogelvlucht laten zien waar de dorpsraad zich in 2016 zoal mee bezig heeft gehouden.
Klik onderstaand om de presentatie  te bekijken.

Presentatie acties 2016

Harry Mock blijft aan als voorzitter 10-12-2016

Harry Mock heeft besloten nog enige tijd aan te blijven als voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg. In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 8 december jl. las hij de volgende verklaring voor:

“ In de Algemene Ledenvergadering van 6 juni jl. ben ik voor een eerste termijn van drie jaar gekozen als voorzitter. Bij mijn verkiezing heb ik echter aangegeven op 8 december, vandaag dus, te zullen aftreden. Het afgelopen halfjaar is zowel binnen als buiten het bestuur naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter. Deze heeft zich nog niet aangediend. Aangezien Muiderberg en de dorpsraad mij nauw aan het hart liggen, heb ik besloten mijn aftreden tot een nader te bepalen moment uit te stellen. Dat biedt mij tevens de mogelijkheid een aantal projecten, waarbij ik nauw ben betrokken (natuurbad, echofestival) verder te brengen.

Zodra een geschikte opvolger is gevonden, zal ik terugtreden als voorzitter. Ik behoud mij echter het recht voor om eerder af te treden. Ik zal dat tijdig aan het bestuur en de leden melden. Vooralsnog blijf ik mij enthousiast inzetten voor de belangen van ons prachtige dorp.  Daarbij reken ik op de volle medewerking van de huidige en toekomstige bestuursleden.”

In de vergadering werd tevens meegedeeld dat Miranda Melger gaat meedraaien als kandidaat-bestuurslid. Miranda werkt als  ZZP ‘er op het gebied van evenementenorganisatie voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Zij is al lid van het organisatiecomité van het Echofestival. Voorts is zij sinds 2010 voorzitter van een stichting, die zich bezighoudt met kunstprojecten. Miranda’s grootste passie is zingen. Als nieuweling in Muiderberg (zij woont hier ongeveer een jaar) kijkt zij met een frisse blik tegen ons dorp aan. Als het wederzijds bevalt, zal het bestuur Miranda in de jaarvergadering van 2017 voordragen als bestuurslid.

Selectiecommissie buigt zich over keuze van Vrijwilliger van het jaar  2-10-2016

De oproep van de dorpsraad om kandidaten voor de vrijwilligersprijs 2016 voor te dragen, heeft vruchten afgeworpen. Tot aan de sluitingstermijn van 31 oktober jl. hebben circa 15 inwoners een kandidaat aangemeld. Een door het bestuur benoemde commissie is nu bezig met het maken van een voorstel voor de keuze van de “Vrijwilliger van het jaar”. De prijs bestaat uit de “Muiderbergse Echo”, een afbeelding van de echomuur naar een schilderij van Heleen van Lynden. De prijs zal voor de eerste keer worden uitgereikt op donderdag 12  januari 2017 in De Rijver tijdens een Nieuwjaarreceptie voor leden.

De dorpsraad wil met de prijs onderstrepen dat het zonder de talrijke vrijwilligers niet mogelijk is een gemeenschap levendig en leefbaar te houden. De dorpsraad werkt zelf op dit moment met circa 35 vrijwilligers, verdeeld over het bestuur en zes werkgroepen.  Voor de prijs komen in aanmerking personen of organisaties, die zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis hebben ingezet voor Muiderberg. Het gaat dan om een geleverde positieve bijdrage aan leefbaarheid, sociale cohesie, sportbeoefening, kunst, cultuur, milieu en/of natuur.

Werkgroep Geluidsoverlast 8-9-2016

Een toelichting op agendapunt 5 (oprichting werkgroep Geluidsoverlast) uit de laatste openbare bestuursvergadering van 8 september 2016.
Document-Werkgroep-Geluidsoverlast

 Constructieve vergadering 8-9-2016

Zoals verwacht stond de vergadering grotendeels in het teken van de GELUIDSOVERLAST. Vanzelfsprekend krijgen de leden hiervan nog een verslag.
Bijzondere aandacht was er o.a. voor het toegenomen lawaai van het vliegverkeer.
De bewoners die hiervan last ondervinden, wordt geadviseerd dit te melden via de website van BewonersAaanspreekpuntSchiphol/
Het bestuur van de Dorpsraad onderzoekt de reden van de toename.