Berichten 2017

Dorpsraad heeft drie nieuwe werkgroepen 14-12-2017

In de afgelopen bestuursvergadering van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg zijn drie nieuwe werkgroepen opgericht.

De eerste gaat een woonvisie ontwikkelen voor Muiderberg. Hierbij wordt met name gekeken naar het benutten van vrijkomende locaties bij samenvoeging van de twee basisscholen tot een kindcentrum. Leden van de werkgroep ‘Woonvisie’ zijn Maikel Huijsman en Henk van Houtrijve (woningbouwvereniging Ymere), Leo Ruiter (woningbouwvereniging Alliantie), Jan Stroband (seniorenraad Gooise Meren), Marian Borawitz (Versa welzijn)  en Jur Jonges en Sandra Deuling (bestuursleden van de Dorpsraad). Tevens zullen externe adviseurs worden geraadpleegd.

De nieuwe werkgroep ‘Dorpsstraat’ heeft als doel het aanzicht en de uitstraling van de Dorpsstraat te verbeteren, zulks in samenwerking met de bewoners, winkeliers en ondernemers. In deze werkgroep hebben zitting genomen Reinier Gadellaa en Eric Goossens (bewoners van de Dorpsstraat), Fred Dalmulder (de slager) en -  namens het bestuur -  Miranda Melger. De eerste resultaten van deze samenwerking zijn al zichtbaar geworden: de terugkeer van de kerstverlichting en de (gesponsorde) kerstboom. Andere initiatieven volgen.

Tot slot is de werkgroep ‘Beheer Volière’ in het leven geroepen, vooruitlopend op de realisatie van een nieuwe volière op de brink. Doel van deze werkgroep is het voeden en verzorgen van de vogels en het plegen van onderhoud aan de volière. De dorpsraad zoekt naar inwoners, die deel willen gaan uitmaken van deze werkgroep. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris John Haug: secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl

Naast deze nieuwe werkgroepen zijn er al diverse andere werkgroepen binnen de Dorpsraad actief. Constante aandacht voor (de beperking van) geluids- en stankoverlast is ondergebracht bij de werkgroep ‘Geluid en Lucht’. Andere werkgroepen houden zich o.a. bezig met het groen (Echobos en Bomenplan IJsselmeerweg), een haalbaarheidsonderzoek naar een natuurbad in het IJmeer en het uitvoeren – in samenwerking met de gemeente -  van werkzaamheden in de openbare ruimte (‘Dorpsklussen’).

Krant “Dorpspraat” groot succes. 15-12-2017

De uitgave van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg in samenwerking met de plaatselijke ondernemers van de Dorpsstraat en omgeving, heeft veel positieve reacties opgeleverd.

De eerste editie van de krant is gerealiseerd door het bestuurslid Miranda Melger. Vanzelfsprekend wordt gekeken of er nog meer edities kunnen volgen. Natuurlijk is het mogelijk ideeën voor de inhoud van de krant in te brengen.
U kunt die doen via secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl

Voor hen die de krant hebben gemist, klik op onderstaande link.

Dorpspraat Muiderberg1e editie

Kerstverlichting terug in Dorpsstraat 20-11-2017

Vorig jaar was het een donkere boel in de Dorpsstraat. Veel mensen misten de Kerstverlichting. Wat was er aan de hand? De bedrading was versleten en de lampjes waren verouderd. Dorpsraad, ondernemers uit de Dorpsstraat en bewoners hebben de handen ineen geslagen. De winkeliers hebben nieuwe verlichting (LED-lampjes) aangeschaft en drie avonden lang is er aan gewerkt deze aan de bestaande ornamenten te bevestigen. Daarbij zorgde een plaatselijke elektricien er voor (Mark de Haan van Gana Installatiebureau), dat de lampjes ook werkelijk gingen branden. Inmiddels schijnen de lichtjes in de Dorpsstraat als vanouds, tot vreugde van veel inwoners.

Foto, gemaakt tijdens het aanbrengen van de lampjes op de ornamenten. Vanaf links: Raymond v.d. Bosch (Spar), Fred Dalmulder (slager), Erik Noordhuis (werkgroep dorpsklussen van de Dorpsraad), Miranda Melger (bestuurslid Dorpsraad), Frank Oudshoorn (groente en fruit), Reinier Gadellaa (kunstenaar uit de Dorpsstraat) en Rob Bonn (actieve dorpsgenoot).

Het resultaat.

Vers van de pers: in de eerste week van december komt er nog een kerstboom in de Dorpsstraat bij, gesponsord door Herberg De Echo (Sierk Vojacek).

ADVIEZEN DORPSRAAD OPGEVOLGD 08-11-2017

De te krappe bocht Zeeweg/Flevolaan wordt aangepakt. De lantaarnpaal en een aantal betonblokjes worden een meter naar achteren geplaatst. Hierdoor kunnen vrachtautochauffeurs deze bocht nemen zonder dat hun wagen wordt beschadigd of de blokken uit hun fundering worden gereden.

In de bocht Badlaan/Zeeweg is de markering uitgebreid, zodat auto's de bocht naar links hopelijk niet afsnijden en het voetgangersgedeelte hopelijk veiliger wordt. Beide ingrepen zijn het gevolg van adviezen die de Dorpsraad aan de gemeente heeft uitgebracht, mede naar aanleiding van meldingen van inwoners.

DE EIKENLAAN WORDT AANGEPAKT 23-04-2017

De slechte staat van het wegdek van de Eikenlaan is bij veel Muiderbergers bekend. De gemeente heeft aangekondigd hier wat aan te gaan doen en wel op dinsdag 2 en woensdag 3 mei. Dinsdag wordt het bestaande asfalt gefreesd en op woensdag wordt er nieuw asfalt aangebracht. Het gaat om het hele wegvak tussen de Brink en de Pieter de Hooghlaan.Bewoners moeten rekening houden met een beperkte bereikbaarheid. Op beide dagen wordt de Eikenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Dinsdag 2 mei wordt na uitvoering van de freeswerkzaamheden de weg tijdelijk vrijgegeven. Wel gelden er dan aanvullende verkeersmaatregelen. Op woensdag 3 mei gaat de weg opnieuw dicht voor het asfalteren.Foto: het asfalteren van de Eikenlaan is geen overbodige luxe ...

Toevoeging na research door raadslid en Muiderberger Charles Wiss:
" Om misverstanden te voorkomen, het betreft hier noodreparaties die nu dringend gewenst zijn. Het echte groot onderhoud is voorzien in het derde kwartaal 2017 volgens de raadsmededeling dd. 19 april jl."

Bezoek burgemeester aan Muiderberg 25-02-2017

Op zaterdag 25 februari 2017 bezocht burgemeester Han ter Heegde ons dorp.
Door het bestuur van de Dorpsraad en ook van de kant van de burgemeester kan het bezoek als zeer aangenaam en constructief worden gekwalificeerd. Een impressie vindt u onderstaand.
Bezoek burgemeester

Start WhatsApp buurtpreventie groepen 9-02-2017

Door een aantal leden van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg is in 2016 de vraag gesteld, of in het kader van de verbetering van de veiligheid in Muiderberg WhatsApp buurtpreventie groepen kunnen worden opgezet. Na enige voorbereidingstijd en in overleg met de gemeente Gooise Meren en de Politie kan dan nu een start met de realisatie hiervan gemaakt worden.

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg en de gemeente Gooise Meren nodigen u uit op 16 februari voor een bijeenkomst in multicultureel centrum de Rijver; start 20.00 uur, einde 22.00 uur.

Om met dit project goed voorbereid van start te kunnen gaan zal de medewerker van de gemeente Gooise Meren, Jordi van Dijk samen met onze wijkagent Efred Kool de clinic “observeren en signaleren “ presenteren.

Bij de clinic “observeren en signaleren” komen de volgende onderwerpen aan bod:
o afwijkend gedrag herkennen;
o een verdachte situatie herkennen;
o situaties onopvallend observeren;
o signalementen omschrijven en onthouden;
o wanneer moet ik de politie bellen;
o wat wordt er met de meldingen bij de politie gedaan.

Voor wie is deze clinic bedoeld ?
Elke inwoner van Gooise Meren kan bijdragen aan de veiligheid in de eigen woonomgeving. Met uw hulp kan mogelijk een woninginbraak of autodiefstal voorkomen worden of verdachten op heterdaad gepakt. Tijdens deze clinic krijgt u tips en informatie over hoe U kunt bijdragen aan de veiligheid in uw eigen woonomgeving.

Tenslotte kan gedurende deze avond iedereen, die in dit project is geïnteresseerd, zich aanmelden als deelnemer en/of mogelijk beheerder van een op te zetten WhatsApp groep.

Bent u wel geïnteresseerd, maar kunt u op deze informatieavond beslist niet komen ? Meldt u dan als geïnteresseerde via e-mail, secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl.

Wij zien u graag op 16 februari !
Vervolg:

Op 16-02-2017 vond in De Rijver een bijeenkomst plaats over het opzetten van buurtpreventie WhatsApp groepen. Het verslag hiervan en ook de verstrekte documentatie
kunt u hier lezen.
Verslag buurtpreventie WhatsApp groepen

Iedere Muiderberger kan zich aanmelden voor deelname.
Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
Contactformulier

Gaarne bij bericht vermelden:
aanmelding WhatsApp.

TWEEDE FASE STRANDRENOVATIE MUIDERBERG 06-02-2017

Op dinsdag 7 februari begint de gemeente met de tweede fase van het verfraaien van het 'grote' strand en de strandjes 'de Schelp' en 'de Boeg'. De werkzaamheden bestaan uit het vlakken en roteren van het onlangs gestorte nieuwe zand.
Zoals bekend blijft het gedeelte links van de stenen trap een grasstrook. De plek waar tijdelijk de plaggen zijn opgeslagen , zal worden bewerkt en met gras worden ingezaaid.

Op het strandje 'de Boeg' t.o. de Maar zullen de resterende rietwortels worden verwijderd en met zand worden bedekt.


BILJARTLAKEN
Na het roteren en vlakken van het fris gestorte zand ligt het strand er bij als een biljartlaken. Met dank aan de gemeente. Aanvullend bericht voor met name de omwonenden van 'de Boeg': de rietwortels die door het zand heensteken worden volgens de planning voor de aanvang van de zomer verwijderd. Nog even geduld dus. Het oprukkende riet aan de linkerkant snoept steeds meer van het zandstrand af. De gemeente gaat hier serieus naar kijken.
        

 Advies aan gemeente inzake te krappe bocht Zeeweg/Flevolaan 1-02-2017

Naar aanleiding van klachten van automobilisten, met name van bestuurders van vrachtauto’s,  bij het nemen van de bocht Zeeweg/Flevolaan, gelegen binnen de bebouwde kom van Muiderberg, heeft de Dorpsraad een nader onderzoek ingesteld.

Advies bocht Zeeweg Flevolaan met bijlagen

Reactie Dorpsraad renovatie strand 15-01-2017

Begin december 2016 is de dorpsraad Muiderberg door de gemeente benaderd over een voorgenomen renovatie van het strand, waarbij tevens een gedeelte vergrast strand zou worden vervangen door zand. Daarbij werd ons meegedeeld dat – bij een snelle besluitvorming - de gemeente voordelig gebruik kon maken van zand dat resteerde als gevolg van de werkzaamheden aan de A1. Ook Ron Bot, die het door hem gehuurde deel van het strand rond de Zeemeeuw elk jaar laat ophogen, zou dit jaar van dit zand gebruik maken. Indien de gemeente hierop zou inspelen, dan zou er een groot, aaneengesloten stuk strand met vernieuwd zand ontstaan.

Achterstallig onderhoud
De dorpsraad heeft op 7 december 2016 geantwoord, dat tussen het bij de Zeemeeuw gelegen strand en het resterende deel tot aan de Kerk aan Zee inderdaad een stuk grasveld ligt, dat daar naar de mening van de dorpsraad historisch gezien niet thuis hoort en ontstaan is door achterstallig onderhoud, waarschijnlijk als gevolg van bezuinigingsmaatregelen. Het hele gebied heeft de bestemming strand. Wij vonden het een goede zaak om het stranddeel tot aan de stenen trap in oude glorie te laten herstellen (zie ook de historische foto’s van het strand van Muiderberg). De rest tot aan de Kerk aan Zee zou gras blijven, mede ten gerieve van de kite surfers.

Schoon zand
De dorpsraad heeft zich bij zijn meningsuiting richting gemeente onder meer laten leiden door de zinsnede uit de onlangs vastgestelde dorpsvisie, waarin staat dat ‘het aantrekkelijke strand verfraaid kan worden’. Gelet op de talrijke lovende reacties van de inwoners op deze FB-pagina en die op de groep Dorpsraad Muiderberg, zijn wij gesterkt in onze mening, dat wij de gevoelens van heel veel inwoners, zo niet de meerderheid, hebben vertolkt. Wij hebben ons er daarnaast van overtuigd, dat het gebruikte zand door een onafhankelijk ingenieursbureau ‘schoon’ is verklaard.

Niet gereageerd
Op 8 december 2016, een dag na ons antwoord aan de gemeente, hield de dorpsraad zijn maandelijkse (openbare) bestuursvergadering. Deze werd onder meer bijgewoond door het raadslid E.P. Vlaanderen (VVD) en Thijn Westermann, voorzitter van de stichting Groen Muiderberg. In deze vergadering heb ik de aanwezigen van de plannen van de gemeente en het oordeel van de dorpsraad op de hoogte gebracht. De heer Vlaanderen merkte op (citaat uit de notulen):‘dat men het betreffende stuk in het verleden bewust heeft laten vergrassen, omdat gras beter schoon te houden is dan zand’. Mevrouw Westermann reageerde met de opmerking, dat zij liever op gras dan op zand zit. Beiden hebben een maand de gelegenheid gehad bij de gemeente te reageren met een eigen zienswijze. Dit is niet gebeurd.

Communicatie
Dat het strand zou worden vernieuwd en opgehoogd, inclusief het verwijderen van een strook grasveld, is inderdaad niet verder met inwoners gecommuniceerd. Wij vermoeden dat de gemeente dit als normaal onderhoud heeft beschouwd, dat er geen ecologisch belang in het geding was en dat er voor dit soort onderhoudswerkzaamheden geen vergunning nodig is. De dorpsraad heeft de grasstrook als een ongewenste overwoekering van het strand beschouwd. Voor grasliefhebbers en foeragerende dieren is ter plaatse nog voldoende gras beschikbaar, ook voor de vermeende functie van ‘natuuroverbrugging’ tussen water en bos. Voorts ligt er gras ten oosten van het haventje richting de Schelp en over de volle lengte van de dijken.

Burgerparticipatie
Beantwoording van de vraag of de gemeente met het raadplegen van de dorpsraad in diens functie van klankbord en adviesorgaan in dit specifieke geval voldoende burgerparticipatie heeft toegepast, laat ik graag over aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Namens het bestuur van de dorpsraad,
Harry Mock, voorzitter

René Wolhoff Muiderbergse vrijwilliger van het jaar 12-01-2017

De vrijwilligersprijs 2016 van de Dorpsraad Muiderberg -  de ‘Muiderbergse Echo’ - is  toegekend aan René Wolhoff voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke hockeyclub en het muziekfestijn Swing op de Brink. Dit is bekend gemaakt tijdens de eerste Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, die ruim een jaar geleden werd opgericht. De prijs, een reproductie van het schilderij ‘Echomuur Muiderberg’ van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden, werd in dorpscentrum De Rijver uitgereikt door wijkwethouder Gerben Struik van de gemeente Gooise Meren. De winnaar kon wegens persoonlijke omstandigheden de prijs niet zelf in ontvangst nemen.

René Wolhoff heeft destijds bij de mixed hockeyclub geholpen bij de aanleg van de verlichting op de toegangspaden naar het veld. Verder was hij gedurende enkele jaren een stimulerende en inspirerende coach van een jongensteam en lid van de Wakefieldcommissie, het jaarlijkse, succesvolle uitwisselingprogramma tussen de jeugd van MHC Muiderberg en dat van de Engelse hockeyclub Wakefield.  ‘Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem’ wordt gezegd. Iemand noemde hem eerbiedig de ‘hulpkoster’.

Bij Swing op de Brink zorgde de winnaar zeker tien jaar voor alles op het gebied van elektra, water en brandpreventie. Overal op de Brink kwamen een maal per jaar elektra-aftappunten en waterkraantjes. Bij mogelijke brandhaarden werden heel secuur schuimblussers geplaatst.  Ook bij Swing deed hij meer dan alleen zijn core business (elektra). In totaliteit heeft hij zich zo’n  twintig jaar belangeloos ingezet voor de Muiderbergse gemeenschap.

Op de foto: Wethouder Gerben Struik met de vrijwilligersprijs, een reproductie van het schilderij Echomuur Muiderberg van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. De prijs zal bij  René Wolhoff worden thuis bezorgd. Links van de wethouder drie leden van de selectiecommissie, v.l.n.r. Annette Schouten, Hette Zijlstra en Celeste Duyts. Geheel rechts dorpsraadvoorzitter Harry Mock.

René Wolhoff was zeer verguld met zijn prijs.

Toespraak(je) tijdens de eerste Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad.

De Dorpsraad  is ruim een jaar geleden ontstaan, bijna gelijktijdig met de gemeente Gooise Meren. Net voor de jaarwisseling is tussen beide partijen een nieuw convenant gesloten voor een periode van vijf jaar. In het convenant staat hoe gemeente Gooise Meren en de dorpsraad Muiderberg met elkaar omgaan, wat de taken van de dorpsraad zijn en welke bevoegdheden de dorpsraad heeft. Wij hopen op een voortzetting van de constructieve samenwerking met wethouders en de ambtenaren van Gooise Meren.  Ook hopen wij ons mooie dorp binnenkort aan de nieuwe burgemeester te kunnen laten zien.

Het afgelopen jaar heeft de dorpsraad veel zaken aangepakt. Ik verwijs kortheidshalve naar de actielijst die naar de leden is gestuurd. De opgestelde dorpsvisie is leidend. Ook in 2017 zullen wij ons inzetten voor de leefbaarheid en onze leefomgeving: minder geluids- en stankoverlast, tijdig herstel van straten en stoepen, het verbeteren van de drempels en aandacht voor openbaar vervoer, om enkele voorbeelden te noemen. Op het gebied van de natuur staan twee grote projecten op stapel: een herstelplan voor het Echobos en herplanting van bomen in het kader van natuurcompensatie. Bij beide projecten is de dorpsraad nauw betrokken.

De gemeente heeft als uitgangspunt, dat identiteit en eigenheid van de kernen behouden blijven. Dit is ons uit het hart gegrepen. Wij volgen alle ontwikkelingen die het dorpse karakter van Muiderberg zouden kunnen aantasten, met argusogen. Wij hebben bijvoorbeeld geen behoefte aan vaste reclameborden aan lantaarnpalen, zoals in Naarden en Bussum. Wel hechten wij aan eigen informatieborden voor het vermelden van lokale evenementen. We zijn bijna rond met de gemeente over de plaatsing ervan bij de twee invalswegen van ons dorp.

Zo’n 260 inwoners zijn inmiddels lid van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg. Het zou fijn zijn als dit aantal verder toeneemt. Meer leden betekent niet alleen een groter draagvlak, maar ook dat wij meer inwoners rechtstreeks kunnen informeren of om hun mening kunnen vragen. Het bestuur willen wij uitbreiden van de huidige vijf naar zeven tot negen leden. Wij streven naar een hoger percentage vrouwen en meer jongeren. De leeftijdscategorie van 25 tot 50 ontbreekt geheel. Ik vraag u met ons mee te denken over bestuurskandidaten en over de bezetting van werkgroepen. Met name bij de Dorpsklussen en het Echofestival kunnen we nog mensen gebruiken.

Zonder de tomeloze inzet van onze vaste adviseur, Rob van Dijk, zou de dorpsraad in 2016 niet half zoveel hebben gedaan en bereikt als nu het geval is geweest. Rob heeft na meer dan vijf en twintig jaar zijn woonplaats Muiderberg verruild voor zijn oude stad Amsterdam. Tijdens het afscheidsetentje was ons cadeau voor hem nog niet af. Ik wil hem dat nu graag overhandigen.


Wij zijn bijzonder verheugd dat hij ons met raad en daad blijft ondersteunen.

Toen Muiden en Muiderberg nog één gemeente vormden, werden vrijwilligers jaarlijks geëerd met de Muider Roemer. Nu beide kernen onderdeel zijn geworden van de gemeente Gooise Meren, deed zich een goede mogelijkheid voor ons dorp met een eigen vrijwilligersprijs te profileren. Deze prijs hebben we de Muiderbergse Echo genoemd. Een echo weerkaatst geluid. Met de prijs weerkaatsen wij de boodschap, dat de inwoners blij mogen zijn met vrijwilligers, die zich inzetten voor de gemeenschap.

De vrijwilliger van het jaar ontvangt een giclée (een hoogwaardige reproductie) van een schilderij van het Echobos en de Echomuur. Het is gemaakt door de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. Het origineel wordt op een geschikt moment geschonken aan de gemeente Gooise Meren.

Ik wens u namens het bestuur een gezond en vredig nieuwjaar en hoop voor de Muiderbergse leefgemeenschap op een actief, bloeiend en vooral ook positief jaar.

De Rijver, 12 januari in 2017.