Berichten 2018

Project strandhuisjes

Vanuit de Statenfractie van de PvdA werden op 15 november jl.vragen gesteld over bovenstaande plannen; de vragen en antwoorden (zie bijgevoegd document) laten niets aan duidelijkheid te wensen over…. Beantwoording schriftelijk vragen van PvdA inzake plannen voor bouw strandhuizen op het strand van Muiderberg

De volgende stap is nu van belang: om voor de toekomst een adequate bescherming van de gehele kustlijn van Gooise Meren, Blaricum en Huizen te garanderen, zal de Vereniging Dorpsraad Muiderberg en de Stadsraad Muiden samen met andere belanghebbenden proberen maximale invloed uit te oefenen om tot een zo goed mogelijk bescherming van de gehele kustlijn te komen. De eerste verkennende gesprekken om tot een kustlijnvisie-document te komen waarin de natuurwaarden van de gehele kustlijn stevig zijn verankerd zijn inmiddels al gestart.

==============================

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg is net als alle inwoners zeer ingenomen met resultaat van de inspanningen, die de initiatiefnemers van de enquête Thijn, Marianne en Jos hebben bereikt bij de gemeente Gooise Meren. Het bestuur dankt dan ook de initiatiefnemers en complimenteert hen met het bereikte resultaat. Ondertussen zijn er ook al via de politieke kanalen aan de provincie Noord-Holland vragen gesteld over  dit voorgenomen project, het betreft hier immers grondgebied van de Provincie Noord-Holland. De verwachting is dat de antwoorden op de gestelde vragen midden december beschikbaar zullen zijn. Ingekomen schriftelijke vragen Een verdere, belangrijke stap moet nog worden gezet, de ontwikkeling van de kustlijnvisie voor de gehele gemeente Gooise Meren. Daarbij is, zo stelt de gemeente een belangrijke rol voor participatie door de inwoners weggelegd. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg zal daar, gesteund door alle leden met zekerheid een inbreng in hebben. Deze visie moet zodanig worden vastgesteld, dat het bij voorbaat onmogelijk is dat soortgelijke plannen in de toekomst kans van slagen hebben. ==============================

Kennisnemen van: Het besluit van het college om de Provincie Noord-Holland, als eigenaar van het betreffende gebied, te melden dat het college geen voorstander is van het initiatief voor de ontwikkeling van 25 strandhuizen. Onderstaand de volledige Raadsmededeling. Strandhuisjes Raadsmededeling
===============================

Onderstaand de link van de rapportage die RTV Noord-Holland van de vergadering maakte. Verslag RTV Noord-Holland

Mutaties in het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg 21-11-2018 
Tot onze spijt hebben onlangs twee bestuursleden van de vereniging aangegeven niet langer meer beschikbaar te zullen zijn. Het betreft hier de volgende bestuursleden; Veronica Reijnders; haar aandachtsgebied betrof externe communicatie via o.a. Facebook, de Website en de schrijvende pers. Huib Gorter; zijn aandachtsgebied betrof economie, recreatie, toerisme, ondernemers, ZZP'ers. Het bestuur bedankt beiden voor hun inspanningen die voor de vereniging en alle inwoners werden gedaan. Completering van het bestuur; De nu vacant gekomen posities zou het bestuur op termijn gaarne opnieuw willen invullen. Het bestuur nodigt eventueel geïnteresseerde leden van de Vereniging dan ook uit contact met de secretaris op te nemen.

Geen nieuwe volière op de Brink 14-09-2018
Tijdens de druk bezochte openbare bestuursvergadering van 13-09-2018 stonden vele punten op de agenda. Het punt waarover de laatste weken veelvuldig werd gediscussieerd op de plaatselijke sociale media, was het voorstel om de volière op de Brink te laten terugkeren. De polls hierover gaven een beeld van ongeveer evenveel voor- als tegenstanders. Bij een terugkeer was essentieel het aantal vrijwilligers die de onderhoudstaak op zich wilden nemen. Hierbij werd uitgegaan van 6 personen. Omdat slechts 1 persoon zich hiervoor had aangemeld, ontbrak daardoor het draagvlak. Het bestuur besloot derhalve, unaniem, het voorstel in te trekken.

Project: Naarden Buiten de Vesting 29-05-2018
Project: Naarden Buiten de Vesting, onderwerp: Naarder Trekvaart 26 mei 2018 In het “Gebiedsprogramma Naarden Buiten de Vesting” (2015), werd door de Provincie Noord-Holland het definitieve plan gelanceerd om de Gooi en Vechtstreek op te waarderen. Het maken een passantenhaven in Naarden en een vaarverbinding van de Vecht naar het Gooimeer zijn onderdelen van dit plan. Voor die verbinding moet een Bypass worden gemaakt van de Naarder Trekvaart via de jachthaven van het Naarder Bos naar het Gooimeer. Volgens de prognose van de provincie zullen jaarlijks ca. 5000 boten gebruik gaan maken van deze passage. De boten zullen op de vaarroute twee sluizen en minimaal 6 bruggen passeren.  Een onderzoek is nu gestart door de Provincie hoe dit moet worden georganiseerd. Voor Muiderberg kunnen de gevolgen groot zijn, want de vaarroute kruist de Googweg bij de Hakkelaarsbrug, de Amsterdamsestraatweg en de IJsselmeerweg kruisen de Bypass. Vooral de Hakkelaars brug – als belangrijkste toegang tot ons dorp- zal zowel voor weg- als vaarverkeer een obstakel gaan vormen.  De Dorpsraad probeert al enkele jaren om gehoor te krijgen bij de Gemeente Gooise Meren en de Provincie over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en adviseren de bewoners van Muiderberg om alert te zijn en gebruik te maken van de inspreek mogelijkheden, die de komende tijd worden aangeboden. Onderstaand de link naar de betreffende Nieuwsbrief. Nieuwsbrief Noord-Holland Naarder Trekvaart

Bestemmingsplan Almere Poort buitendijks

Hieronder het bestemmingsplan in .pdf
Bestemmingsplan Almere Poort Buitendijks 13-04-2018

DORPSRAAD WERKT AAN DE UITBREIDING VAN HET REEDS INGEDIENDE BEZWAARSCHRIFT TEGEN BOUWPLANNEN ALMERE 18-05-2018 Nog steeds bereiken ons berichten, dat niet alle inwoners van Muiderberg de wekelijkse uitgave van het Muidernieuws in hun brievenbus ontvangen. Voor deze leden en diegenen die geen gebruik maken van Facebook, vindt u onderstaand (zie link) het interview dat de voorzitter Jur Jonges  over bovenstaand onderwerp aan het weekblad Muidernieuws gaf. In het Muidernieuws van woensdag 16 mei jl heeft Jur Jonges, voorzitter van de Dorpsraad, uitvoerig verteld over de omvangrijke (buitendijkse) bouwplannen van de gemeente Almere en de consequenties van die plannen voor Muiderberg. Zo gaat er direct aan de overkant van Muiderberg landaanwinning plaatsvinden, worden nog meer appartementen gebouwd (waaronder een gebouw van 80 meter hoog!) en wordt het evenemententerrein verplaatst richting het zuiden (dichter bij Muiderberg).  Volgens Jonges ontstaat niet alleen een verrommeling van het landschap, maar wordt ook de biotoop van het aangrenzende Natura 2000 gebied bedreigd. Redenen genoeg voor de Dorpsraad om het reeds ingediende bezwaarschrift tegen deze plannen in een vervolgschrijven verder te onderbouwen. Om het hele artikel te lezen klikt u op onderstaande link: https://paper.muidernieuws.nl/open/d957f3js/3a-113635-voorzitter-jur-jonges-39-almere-heeft-niet-echt-door-dat-ze-buren-hebben-39-?mshare

VERKIEZINGSBIJEENKOMST MUIDERBERG DRUK BEZOCHT 18-03-2018

De verkiezingsbijeenkomst op 15 maart in Muiderberg heeft de inwoners goed inzicht gegeven in partijstandpunten over drie belangrijke onderwerpen: IKC (Integraal Kind Centrum) en huisvestingsproblematiek in Muiderberg, het functioneren van de gemeente en tenslotte mantelzorg. In een volle zaal in de Rijver informeerden bij toerbeurt VVD, D66, CDA, PvdA, Groen Links, Goois Democratisch Platform, Christen Unie, Hart voor BNM en 50+ de bezoekers over de genoemde onderwerpen, aan de hand van concrete stellingen die zij van tevoren hadden ontvangen. Debatleider Mr. Fred Kollen uit Naarden, hanteerde duidelijke spelregels waardoor alle partijen op gelijke wijze hun standpunten konden belichten. Het publiek kon na afloop van iedere stelling vragen stellen aan één partij. Gezien de opzet van de avond, kwam het niet tot felle discussies tussen de partijen, maar eerder tot een informatieve uiteenzetting van partijstandpunten, die overigens onderling niet al te zeer uiteenliepen. Mocht u de standpunten van de meeste partijen nog eens willen nalezen, dan kan dat via: https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/algemeen/6-03-2018-dorpsraad-organiseert-verkiezingsdebat-op-15-maart-2018/

Voorzitter Jur Jonges nodigde aan het einde van de avond alle partijen uit, om over twee jaar weer met elkaar aan tafel te zitten om de uitvoering van de programma’s te evalueren. Op deze uitnodiging werd alom positief op gereageerd. Foto’s: Henk Glotzbach
 

Omgevingsdienst gaat na aanhoudende klachten van Dorpsraad eindelijk handhavend optreden! 20-01-2018

Naar aanleiding van de vele klachten over stankoverlast, heeft het bestuur van de Dorpsraad in november 2017 een enquête onder de leden van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg gehouden. Uit de antwoorden bleek, dat deze overlast voor een groot deel van Muiderberg niet alleen fors was, maar ook veel frequenter optrad dan vroeger. Veel leden gaven daarbij ook aan, meerdere malen te hebben geklaagd, maar dat dit niet leidde tot een vermindering van de stankoverlast. De controlerende instantie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, heeft te kennen gegeven, dat in 2017 duidelijk meer klachten zijn ontvangen dan in de periode daarvoor. Het blijkt dat de uitgebreide campagne van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg effect heeft gesorteerd. Wij hebben de inwoners steeds weer gewezen op het juiste(e-mail)adres en/of telefoonnummer van de Omgevingsdienst voor het indienen van een  klacht. Na de gehouden enquête heeft de Dorpsraad zich op 5 december 2017 schriftelijk gewend tot: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (handhaver) Gedeputeerde Staten van Noord Holland (vergunningverlener) Den Ouden Groenrecycling (vergunninghouder) Gemeente Gooise Meren (wethouder portefeuille Ruimtelijke Ordening). In deze brief wordt indringend gevraagd om een inhoudelijk gesprek, waarbij alle aangeschreven partijen worden uitgenodigd. Verder werd nadrukkelijk aangegeven dat de handhaving ernstig tekort schiet. Vele inwoners klagen weliswaar, maar dergelijke klachten worden bij de Omgevingsdienst uitsluitend geregistreerd als een indicatie dat er een probleem zou kunnen zijn.  Het is uiteindelijk aan de controlerende ambtenaar van de Omgevingsdienst om een klacht definitief vast te stellen. Als deze ambtenaar de klachten pas de daaropvolgende dag(en) onderzoekt, is veelal het probleem niet meer aanwezig. Dit kan te maken hebben met de veranderde windrichting of het beëindigen van een bepaald bewerkingsproces. Om dit probleem enigszins te omzeilen, is met de toezichthoudende ambtenaar en enige inwoners van Muiderberg een zgn. belcirkel opgezet, zodat rechtstreeks en snel contact met de Omgevingsdienst is gewaarborgd. Dit heeft als gevolg gehad, dat er uiteindelijk tijdens diverse bezoeken van de controlerende ambtenaar stankoverlast door de Omgevingsdienst is vastgesteld. Op 21 december 2017 deelde de Omgevingsdienst ons per brief mede, dat zij voornemens is een last onder dwangsom (boete) op te leggen aan Den Ouden Groenrecycling naar aanleiding van geconstateerde klachten. Den Ouden Groenrecycling krijgt overigens nog de gelegenheid  haar zienswijze kenbaar te maken over deze voorgenomen maatregel. Ook werd door de Omgevingsdienst, mede namens het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord Holland, toegezegd, dat zij contact met ons zou opnemen om overleg te plegen naar aanleiding van ons verzoek. Van zowel de gemeente Gooise Meren als Den Ouden Groenrecycling mochten wij tot op heden geen reactie op onze brief van 5 december 2017 ontvangen. Kortom, alle instanties tot aan het hoogste gezag niveau zijn nu wel op de hoogte van de urgentie van deze problematiek. De Dorpsraad verwacht dan ook binnenkort met de Omgevingsdienst en alle andere aangeschreven partijen om tafel te zitten. Wij zullen daarin nadrukkelijk pleiten voor een strikte handhaving van de vergunningsvoorwaarden van Den Ouden Groenrecycling. Van de verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2018

Met een kopje koffie en thee was de toon voor een prima receptie al gezet. Onder de vertoning van de presentatie over 2017, deze vindt u onderstaand, Nieuwjaarsreceptie 2018 presentatie. hield voorzitter Harry Mock een speech. De inhoud van de speech vindt u onderstaand. Nieuwjaarsspeech 2018 Hierna was het de beurt aan burgemeester ter Heegde om de toekenning van de vrijwilligersprijs 2017 bekend te maken en uit te reiken aan links Dineke Tanis en rechts Bep Oudshoorn.       De selectiecommissie werd bedankt voor hun werkzaamheden. Zij ontvingen een potje echte Muiderbergse honing. En toen was het tijd voor........