Bestuursleden:

Henk Donker,  John Haug,
en Michiel Koekkoek.
Bestuursadviseurs:
Rob van Dijk, Thijn Westermann
Griffier:
Fred Kollen
Webmaster:
Johan Smit
============================

Dagelijks bestuur:
Henk Donker, voorzitter
John Haug, secretaris en, tijdelijke, penningmeester
============================