Dorpsraad
Muiderberg vormde twee eeuwen lang , samen met de stad Muiden, een gemeente met zo’n 6.000 inwoners. Sinds 1 januari 2016 maakt ons dorp met de kernen Muiden, Naarden en Bussum deel uit van de veel grotere gemeente Gooise Meren (56.000 inwoners). Daarmee is de kleinschaligheid verdwenen. Door middel van de dorpsraad wordt de afstand tussen de inwoners en het gemeentebestuur verkleind en de gezamenlijke betrokkenheid vergroot. Via de dorpsraad kunnen de ruim 3.000 Muiderbergers hun stem laten horen over alles wat het dorp raakt.

Oprichting
De dorpsraad Muiderberg is een voortzetting van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg. In de ledenvergadering van 10 december 2015 werden de statuten aangepast en werd de naam gewijzigd in Vereniging Dorpsraad Muiderberg (VDM). Dezelfde avond werd een overeenkomst met de gemeente Muiden gesloten, waarin taken en bevoegdheden van de dorpsraad zijn vastgelegd. Met de gemeente Gooise Meren werd op 19 december 2016 voor een periode van vijf jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. De Vereniging wordt door de gemeente financieel en ambtelijk ondersteund, maar opereert geheel zelfstandig en onafhankelijk.

Taken
De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de inwoners op het gebied van de leefbaarheid, de leefomgeving en de sociale cohesie. Van belang is dat stoepen, paden, straten en plantsoenen goed worden onderhouden. Dat er oog is voor natuur en milieu, voor een veilig verkeer en voor een schone openbare ruimte (geen zwerfvuil, hondenpoep of graffiti). Overlast – ook van snel- en spoorwegen – dient tot een minimum te worden beperkt. Voorts wil de dorpsraad bijdragen aan het verminderen van de criminaliteit.

Bevoegdheden
De dorpsraad kan aan de gemeente Gooise Meren gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat te maken heeft met de leefbaarheid en de sociale samenhang. Wij zijn ‘oog en oor’ voor de bestuurders van onze gemeente en fungeren voor hen als klankbord. De dorpsraad voert regelmatig overleg met de wijkwethouder en heeft korte lijnen met het gemeentehuis. Tenminste één keer per jaar zal een dorpsschouw worden gehouden.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg bestaat sinds de ledenvergadering in juni 2016 uit vijf personen. Gestreefd wordt naar minimaal zeven bestuursleden. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen uit een voordracht, die door het bestuur wordt opgesteld. Voor specifieke onderwerpen worden werkgroepen opgericht.

Dorpsraad Muiderberg

Een belangrijke schakel tussen ons dorp en het bestuur van Gooise Meren.