Update 2 april/stankoverlast veroorzaakt door Den Ouden Groenrecycling

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Inleiding;Op 11 april 2020 werd aan Den Ouden Groenrecycling een nieuwe milieuvergunning toegekend. Dit was noodzakelijk geworden, aangezien de oude vergunning niet meer aan de huidige, door de EU geformuleerde richtlijnen voldeed. Deze nieuwe vergunning omvatte een aantal nieuwe, lees verzwaarde richtlijnen, welke voor de bedrijfsvoering moeten worden nageleefd. Deze nieuwe richtlijnen waren bij de Vereniging bekend en hadden ook haar instemming.Den Ouden Groenrecycling is in eerste instantie tegen deze nieuwe richtlijnen in beroep gegaan bij de hoor- en bezwaarcommissie van de provincie Noord-Holland, de vergunningverlener. Dit bood echter weinig soelaas, waarna Den Ouden Groenrecycling besloot de nieuwe milieuvergunning bij de rechtbank afd. bestuursrecht in Haarlem aan te vechten.De Rechtszaak;De zeer langdurige zitting over deze zaak werd op 5 november 2020 gehouden voor 3 rechters is Haarlem. De Omgevingsdienst NZKG was uiteraard aanwezig met haar advocaat en een getuige deskundige. Ook was ondergetekende als vertegenwoordiger van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg als enige belanghebbende en vertegenwoordiger van de vele klagers aanwezig.Normaliter mogen ook alle klagers aanwezig zijn, maar dit werd door de Rechtbank gezien de huidige beperkingen vanwege Corona niet toegestaan. Aan het einde van de zitting bepaalde de rechtbank dat er binnen 6 weken uitspraak zou worden gedaan. Helaas was kennelijk voor de Rechtbank de zaak te ingewikkeld om deze termijn uitspraak te kunnen doen. Na nog meer uitstel werd uiteindelijk dan op 25 maart 2021 de beslissing van de rechtbank gepubliceerd.De uitspraak;In een 14 ! pagina’s lang document deed de rechtbank uitspraak. Daaruit blijkt o.a. dat de in opdracht van de Omgevingsdienst uitgevoerde geurmetingen niet geheel volgens de geldende richtlijnen zijn geschied. Den Ouden heeft daarmee een gegrond beroep gedaan en daarmee dus op dat punt gelijk gekregen. Het gepubliceerde document is voor gewone burgers bijna niet te begrijpen omdat het vol staat met allerlei technische en juridische termen. Ondergetekende heeft daarom aan de Omgevingsdienst gevraagd om een verkorte, voor elke burger in begrijpelijke taal gestelde weergave, op niet meer dan maximaal 2x A4 formaat.De Omgevingsdienst heeft inmiddels toegezegd zo’n document te produceren. Zodra het verkorte document van de Omgevingsdienst gereed is, zal ondergetekende dit direct publiceren.Mocht iemand de volledige uitspraak toch willen hebben dan kan ondergetekende die zeker ter beschikking stellen. Wel is Den Ouden Groenrecycling uiteraard gehouden aan de huidig geldende, eerdere bepalingen en deze uitspraak kan zeker niet gezien worden als een vrijbrief om te handelen naar eigen goeddunken.Hoe nu verder;De Omgevingsdienst kan overwegen de geurmetingen alsnog te laten doen volgens de juiste richtlijnen en er kan binnen de wettelijke termijn bij de Raad van State in beroep worden gegaan tegen het vonnis. De Omgevingsdienst beraadt zich nu over te nemen vervolgstappen. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg als belanghebbende zal daarvan op de hoogte gehouden worden.Wat speelde er de afgelopen week?Op 29, 30 en in mindere mate op 31 maart werd er langdurig geuroverlast waargenomen door een aantal inwoners. Daarover werd dan ook via het meldingsformulier van de Omgevingsdienst (dat heeft de voorkeur, volg hiervoor deze link https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite31.scherm0117…) en telefonisch dan ook flink geklaagd.Navraag bij de Omgevingsdienst leverde het volgende beeld op;Aantal officieel geregistreerde klachten;Maandag 29 maart 5 klachten Dinsdag 30 maart 18 klachten Woensdag 31 maart 5 klachten Let wel! Dit zijn de klachten die de milieu inspecteur gisteren in het computersysteem kon vinden; mogelijk liggen er ook nog meer telefonisch ingebrachte klachten, die nog niet handmatig in het systeem zijn ingevoerd. Verder is naar verluid een inspecteur in Muiderberg, komende uit Almere langs geweest; dat is overigens niet de vaste inspecteur met wie wij altijd te maken hebben en die alle in’s en out’s van dit dossier kent. Als gevolg daarvan is inderdaad een officieel vastgestelde klacht door deze inspecteur geconstateerd en door de Omgevingsdienst gedocumenteerd. Dit is met name van belang voor een verdere dossieropbouw in deze zaak. De terugkoppeling door de Omgevingsdienst richting bewoners was in sommige gevallen niet consistent en enigszins ongelukkig aangezien de inspecteur al enigszins vooruitliep op de uitspraak van de Rechtbank zonder dit verder te verduidelijken. Dit veroorzaakte dan ook helaas enige onduidelijkheid. Dit is ook inmiddels in een gesprek met de Omgevingsdienst besproken en de communicatie zal op dat punt worden verbeterd.Tenslotte;Aangezien er kennelijk nog steeds op de social media verwarring over de “spelers” in deze zaak is hierbij dan ter verduidelijking;De Ouden Groenrecycling.De houder van de milieuvergunning die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering op de locatie.De Provincie Noord-Holland.De (administratieve)vergunningverlener voor dit soort milieuvergunningen. De provincie is hiertoe aangewezen aangezien het hier strikt genomen gaat om het verwerken van afval, een term die in de breedste zin van het woord wordt uitgelegd.De Omgevingsdienst NZKG (Noord Zee Kanaal Gebied). De instantie die het mandaat heeft van de provincie NH om namens haar milieuvergunningen op te stellen en te controleren op de naleving daarvan. De Omgevingsdienst is ook gemachtigd om bij overtredingen een last onder dwangsom (lees boete) op te leggen en te incasseren. Dit is ook al diverse malen gebeurd.De gemeente Gooise Meren.De activiteiten vinden weliswaar plaats op haar grondgebied maar voor de controle op de naleving van alle regels hebben alle gemeentes geen kennis en ambtelijke capaciteit meer. Zodoende is dit traject wettelijk uit handen gegeven: in dit geval aan de Omgevingsdienst NZKG. Overigens wordt de gemeente wel door ondergetekende voortdurend op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ook is onze wethouder ruimtelijke ordening Jorrit Eijbersen, samen met medewerkers van de Omgevingsdienst en de milieugedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof op 4 september 2020 nog op de locatie geweest om zich over de problematiek te laten informeren.De Vereniging Dorpsraad Muiderberg.De Vereniging vertegenwoordigt als belanghebbende in deze zaak de leden en overige inwoners en is dan ook als zodanig door de Rechtbank erkend. De Vereniging mag zodoende argumenten en stukken inbrengen en eventueel het woord voeren tijdens een rechtszitting. 2 April 2021 John Haug / secretaris Vereniging Dorpsraad Muiderberg