Beknopt verslag over de informatiebijeenkomst op 2 februari 2023 van de Omgevingsdienst van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

De stankoverlast die door het langs de A6 gelegen bedrijf Den Ouden Groenrecycling regelmatig wordt veroorzaakt is een ingewikkeld (milieu)probleem dat al jaren speelt.

Om de klagers/inwoners over de huidige situatie en de toekomst in een direct gesprek meer duidelijkheid te verschaffen, heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg de toezichthoudende instantie, de Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied (NZKG) gevraagd, om tijdens een informatiebijeenkomst in de Rijver op 2 februari dit onderwerp nader toe te lichten. De avond werd door ongeveer 25 klagers bezocht; verder waren ook enige leden van de gemeenteraad en de nieuwe wijkwethouder aanwezig.

De Omgevingsdienst was daarbij aanwezig met drie medewerkers; mevr. Monique Koopman, de inspecteur die enige klagers inmiddels wel kennen, dhr. Willen Foppen, opsteller van de milieuvergunning en dhr. Mark van Loosdrecht coördinator voor dit dossier.

De avond viel daarbij in 4 delen uiteen;

  1. Introductie Omgevingsdienst door dhr. van Loosdrecht.
  2. De opstelling van een milieuvergunning door dhr. Foppen.
  3. De handhaving door mevr. Monique Koopman.
  4. Eventuele vragen door klagers/inwoners.

Introductie Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst is een controlerende en handhavende organisatie, die moet toezien op het naleven van alle regels die in de milieuvergunning van Den Ouden Groenrecycling zijn opgenomen. De Omgevingsdienst wordt aangestuurd door de provincie Noord-Holland, zij is formeel de vergunningverlener. Indertijd zijn in het hele land dergelijke organisaties opgericht, omdat de gemeenten niet meer voldoende capaciteit en kennis in huis hadden om deze taken, die steeds ingewikkelder werden adequaat uit te voeren. Het ontstaan en de werkzaamheden die de Omgevingsdienst in haar takenpakket heeft werden door dhr. Van Loosdrecht uitgebreid toegelicht. Meer informatie hierover is terug te vinden in de gebruikte PowerPointpresentatie.

Opstelling van een nieuwe milieuvergunning voor Den Ouden Groenrecycling.

Op dit moment werkt Den Ouden Groenrecycling nog steeds met een oudere, al jarenlang bestaande milieuvergunning, die niet meer geheel voldoet aan de regels die de EU daaraan stelt. Dhr Foppen heeft al enig jaren geleden een nieuwe milieuvergunning opgesteld met daarin zgn. extra maatwerkvoorschriften die specifiek voor dit bedrijf moeten gelden. Helaas heeft Den Ouden Groenrecycling indertijd voor de rechtbank deze nieuwe, verscherpte regels aangevochten en op enkele punten gelijk gekregen.  De nieuwe milieuvergunning moest zodoende terug naar de “tekentafel” om te worden herzien en zal nu in mei/juni 2023 opnieuw worden ingediend. Ook daarop heeft Den Ouden Groenrecycling weer het recht om deze aan te vechten. waardoor de invoering aanzienlijke vertraging zou kunnen oplopen.

Meer informatie hierover is terug te vinden in onderstaande documenten:

Handhaving door de Omgevingsdienst.

De handhaving bij stankoverlast gebeurt op basis van voldoende (min. 5) klachten, die binnen korte tijd door inwoners telefonisch of via de website van de Omgevingsdienst worden ingediend. De Omgevingsdienst probeert dan zo snel mogelijk aanwezig te zijn om een eventuele overtreding van de voorschriften vast te leggen. Gezien het feit dat de locatie nogal ver is verwijderd van het hoofdkantoor in Zaandam is dit helaas niet altijd op zeer korte termijn mogelijk. Wel heeft de Omgevingsdienst voorgesteld om een proef om dit proces sneller te laten verlopen weer op te pakken; in gevallen dat de inspecteur niet snel ter plaatse kan zijn, is het mogelijk om een vervangende inspecteur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek in te zetten. Deze dienst is gevestigd en Lelystad en kan doorgaan veel sneller ter plaatse zijn om een eventuele overtreding te constateren. Ook kwam de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend nog ter sprake; vele klagers vonden dat te ingewikkeld. Dit zal nog intern binnen de Omgevingsdienst worden teruggekoppeld om te zien of dit proces eenvoudiger/sneller kan verlopen.

De avond verliep verder in een goede sfeer en op ordelijke wijze en was nuttig voor de aanwezige inwoners die op de meeste vragen die spelen een antwoord mochten krijgen.