Extra algemene ledenvergadering 16 mei 2024

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Geacht verenigingslid,

In de vorige algemene ledenvergadering van 17 maart jl. werd al melding gemaakt van het feit, dat het bestuur van de Vereniging zich laat adviseren, met betrekking tot de inmiddels wat verouderde statuten, die niet meer helemaal bij de huidige (wettelijk) situatie passen.

De huidige, nog geldige statuten zijn met enige aanpassingen in 2016 indertijd ontleend aan de statuten uit 1992 van de rechtsvoorganger van de vereniging, de bewonersvereniging Muiden-Muiderberg. Weer een aanpassing doen op deze statuten is nu geen optie meer, het is gebleken dat beter van geheel nieuwe statuten kan worden uitgegaan.

Bijgaand vindt u een concept voor deze geheel nieuwe statuten, die daarmee aangepast zijn aan de huidige wetgeving voor wat betreft de WBTR regeling. Verdere belangrijke aanpassingen betreffen de lengte van de zittingstermijnen van bestuurders van de Vereniging, alsmede de verbeterde besluitvorming op onderwerpen, waarover het bestuur van de Vereniging aan bijvoorbeeld de gemeente Gooise Meren, of andere officiele instanties een mening wil geven, nadat met de leden overleg gepleegd is.

Aangezien het huidig huishoudelijk reglement van de Vereniging ontleend wordt aan de huidige statuten, treft u hierbij eveneens een (concept)voorstel tot wijziging van dit reglement aan.  

Het bestuur verzoekt u vriendelijke deze belangrijke documenten door te lezen en naar de vergadering te komen indien u hier vragen en/of opmerkingen over heeft. Het bestuur zal dan samen met haar juridisch adviseur uw vragen en opmerkingen gaarne beantwoorden

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg,

John Haug / secretaris